Vnitřní řád školní jídelny

Směrnice nabývá platnosti dne : 1.9.2020

Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2020

Tento Vnitřní řád školní jídelny je v souladu s :

1. Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

2. Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

3. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

4. Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

5. Zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon,

6. Zákonem číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

7. Zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

1.1. Školní stravování žákům škol,

1.2. Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,

3. Provozní doba ve školní jídelně

3.1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:00 do 14:30.

3.2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a

během uzavírky MŠ. Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky.

3.3. Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování od 9:00 do 14:30.

4. Způsob přihlašování a odhlašování obědů

1.Stravné se hradí do 20. dne v měsíci. ZŠ platí obědy měsíc předem. Přeplatky se odečítají dva měsíce zpětně. Obědy se odhlašují den předem do 14. hodiny osobně nebo telefonicky na čísle 384 787 128 ve ŠJ u paní Dagmar Lipkové. V případě onemocnění strávníka mají zákonní zástupci právo první den oběd odebrat do 12. hodiny. Pokud není oběd odhlášen, počítá se jako odebraný.

5. Možnosti placení stravného jsou:

a) hotově u vedoucí ŠJ

6. Úplata za stravování

6.1. Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve

škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může

stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve

škole a žák (zákonný zástupce) stravu odebrat nemůže.

6.2. Sazby stravného:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku , kdy dosáhnou věku podle kategorií.

Do 6 let věku:

Svačina dopolední: 8,- Kč

Oběd : 18,- Kč

Svačina odpolední: 8,- Kč

Celodenní stravování: 34,-Kč

Polodenní stravování: 26,- Kč

7 – 10 let věku

Svačina dopolední: 8,- Kč

Oběd : 24,- Kč

Svačina odpolední: 8,- Kč

Celodenní stravování: 40,-Kč

Polodenní stravování: 32,- Kč

ZŠ 7 – 10 let věku

Oběd : 24,- Kč

11 – 14 let věku

Oběd : 27,- Kč

zaměstnanci vlastní organizace 29,-Kč,

8. Pokyny pro strávníky

8.1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se

zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.

8.2. Dohled nad nezletilými žáky zajišťuje kuchařka u výdejního okénka a vychovatelka ŠD, učitelka MŠ.

8.3. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny

vedoucí školní jídelny a pověřených osob vykonávajících dohled.

8.4. Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle ad.).

8.5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému

zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.

8.6. Za škodu ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada.

8.7. Jídelní lístek je k dispozici ve vestibulu školní jídelny a na webových stránkách. Změna

jídelníčku je vyhrazena; vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce

potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

8.8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu

školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné podat osobně, poštou,

či telefonicky.

8.9. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel.

8.11. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve vestibulu školní jídelny, zákonní zástupci pak na schůzkách před zahájením stravování.

V Majdaleně 28.8.2020 Mgr. Iva Koktavá

ředitelka školy

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŠ MAJDALENA

1) Docházka do ZŠ

  • bude obnovena od 25.5.2020

2) Denní provoz

  • 7:30 –do 15:30 – 1. a 2. třída
  • 7:45 -  do 15:30 – 3.,4. a 5. třída

Vážení rodiče,

prázdniny se chýlí ke konci. Nový školní rok slavnostně zahájíme v provizorních podmínkách v Kulturním domě v Majdaleně 1.9. 2020 v 8:00. Obec Majdalena získala dotaci na opravu – sanaci školy. V důsledku probíhajících oprav nám byl poskytnut azyl v KD Majdalena. Jedná se o dočasné opatření. Plánovaný termín dokončení opravy školy je 30.11.2020. Prostory KD jsou dostatečné k plnohodnotné výuce Vašich dětí. Myslím, že si je my učitelé a hlavně děti pěkně užijeme a už se těšíme na nově opravenou školu.

Schůzka rodičů s učiteli bude hned 2.9.2020 v 17:00 v KD. Od 2.9.2020 bude zahájen provoz školní družiny. Ta bude fungovat denně od 6:30 do 15:30 také v KD . Na oběd budou děti v doprovodu učitelů přecházet do ŠJ. Bližší informace a odpovědi na své otázky a nejasnosti dostanete na rodičovské informační schůzce nebo volejte – Koktavá – 773782506. pište – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Mgr.

 

Iva Koktavá Základní škola a Mateřská škola Majdalena

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MŠ MAJDALENA

1) Docházka do MŠ

  • bude obnovena od 25.5.2020

2) Denní provoz

  • od 6:00 do 15:30