K JEDNOTNÉMU POSTUPU KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC PŘI ROZHODOVÁNÍ O NAŘÍZENÍ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ OSOBÁM, KTERÉ BYLY V ÚZKÉM KONTAKTU S OSOBOU, U KTERÉ BYLO LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ PROKÁZÁNO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A BĚHEM TOHOTO ÚZKÉHO KONTAKTU OBĚ OSOBY POUŽILY NÁLEŽITOU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST.

1) Úvodní ustanovení Tento metodický pokyn se vydává v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 potencovaného výskytem britské varianty viru SARS-CoV-2 v České republice.

2) Cíl Cílem tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu krajských hygienických stanic, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy, (dále jen ,,KHS“) při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest (např. jednorázová rouška nebo respirátor).

3) Postup KHS KHS v případě, že epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivní osoba"), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. jednorázová rouška nebo respirátor), nebo dodržely při krátkodobém sejmutí této ochrany větší vzdálenost (nad 2 metry), nenařídí této osobě v úzkém kontaktu karanténu, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň nebyly epidemiologickým šetřením KHS a hodnocením rizika prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti. KHS tuto osobu poučí, že je povinna sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě klinických obtíží Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 tel./fax: +420 224 971 lil, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. www.mzcr.cz *MZDRX01ED1W7* MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ £3 ČESKÉ REPUBLIKY je povinna ihned kontaktovat svého registrujícího lékaře, a sdělit mu, že byla v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2. V případě podezření na onemocnění COVID-19 způsobené novou variantou viru SARS-CoV-2 (např. britská, jihoafrická, brazilská apod.) bude u osob v úzkém kontaktu s tímto onemocněním míra rizika nákazy u tohoto kontaktu posuzována individuálně na základě výsledku epidemiologického šetření a hodnocení rizika, bez ohledu na použití ochrany dýchacích cest v době tohoto kontaktu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rizikovým kontaktům (např. sociální, zdravotnický nebo pedagogický pracovník, osoba ze školního kolektivu, imunitně oslabená osoba) vzhledem k možnému dopadu na další šíření nových variant viru SARS-CoV-2. Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou. Žádám všechny KHS, aby podle tohoto metodického pokynu postupovaly ode dne 12. 2. 2021. Zrušuje se metodický pokyn hlavní hygieničky ze dne 11.9. 2020 č.j. MZDR 38651/2020- 1/OES. / MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR

 

Docházka do ZŠ

 • bude  od 1.9.2020

Denní provoz

 • 6:30 –do 15:30 (ŠD)

Omlouvání dětí

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do ZŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do ZŠ, omlouvejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učiteli/ce ZŠ buď předchozí den nebo při náhlé absenci na t.č.

 • Mgr. Iva Koktavá – 773 782 506
 • Mgr. Jan Koktavý – 603 767 803
 • Mgr. Renata Kočí – 725 040 342

6:30 – 7:55 – děti přichází do školy. U vchodu jim učitelka dezinfikuje ruce a změří teplotu.

Poté jdou žáci do šatny a odtud do třídy, kde se připraví na vyučování. Vyučování   začíná v 8:00 a probíhá podle rozvrhu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.

Žáci a pedagogičtí pracovníci školy roušky ve třídách nosit nemusí.  

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně, minimálně jednou denně, popř. dle potřeby. Vypínače, kliky zvonky… budou dezinfikovány průběžně.

— ZŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Po dobu rekonstrukce školy bude výuka probíhat v KD Majdalena. Aktivity jiných subjektů v KD jsou organizovány tak aby nedošlo ke kontaktu účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty se žáky a zaměstnanci školy. Každé ráno v 6:00 budou prostory KD řádně vyvětrány, uklizeny a vydezinfikovány.

 • Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech dětí.
 • Po každém použití toalety si žák umyje mýdlem a vodou ruce a učitel mu je vydezinfikuje.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19  umístíme jej do samostatné místnosti, dostane roušku a neprodleně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku, dokud nebude třída vydezinfikována a řádně vyvětrána. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku.

9) Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat po skupinách v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ve škole řádně ruce a učitel mu je v jídelně vydezinfikuje.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Po každé skupině proběhne dezinfekce stolů.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že společně všechno zvládneme! Iva Koktavá

Vážení rodiče,

zde si můžete stáhnout on-line rozvrh pro distanční výuku přes Microsoft Teams.

Děkujeme za spolupráci!

Vážení rodiče, 

informační schůzka k organizaci školního roku 2020/2021 pro rodiče dětí z MŠ se koná v úterý 1.9.2020 od 15:30 v budově MŠ Majdalena.Těšíme se na vás!