Vážení rodiče,

zde si můžete stáhnout on-line rozvrh pro distanční výuku přes Microsoft Teams.

Děkujeme za spolupráci!

Vážení rodiče, 

informační schůzka k organizaci školního roku 2020/2021 pro rodiče dětí z MŠ se koná v úterý 1.9.2020 od 15:30 v budově MŠ Majdalena.Těšíme se na vás!

Docházka do ZŠ

 • bude  od 1.9.2020

Denní provoz

 • 6:30 –do 15:30 (ŠD)

Omlouvání dětí

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do ZŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do ZŠ, omlouvejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učiteli/ce ZŠ buď předchozí den nebo při náhlé absenci na t.č.

 • Mgr. Iva Koktavá – 773 782 506
 • Mgr. Jan Koktavý – 603 767 803
 • Mgr. Renata Kočí – 725 040 342

6:30 – 7:55 – děti přichází do školy. U vchodu jim učitelka dezinfikuje ruce a změří teplotu.

Poté jdou žáci do šatny a odtud do třídy, kde se připraví na vyučování. Vyučování   začíná v 8:00 a probíhá podle rozvrhu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.

Žáci a pedagogičtí pracovníci školy roušky ve třídách nosit nemusí.  

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně, minimálně jednou denně, popř. dle potřeby. Vypínače, kliky zvonky… budou dezinfikovány průběžně.

— ZŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Po dobu rekonstrukce školy bude výuka probíhat v KD Majdalena. Aktivity jiných subjektů v KD jsou organizovány tak aby nedošlo ke kontaktu účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty se žáky a zaměstnanci školy. Každé ráno v 6:00 budou prostory KD řádně vyvětrány, uklizeny a vydezinfikovány.

 • Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech dětí.
 • Po každém použití toalety si žák umyje mýdlem a vodou ruce a učitel mu je vydezinfikuje.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19  umístíme jej do samostatné místnosti, dostane roušku a neprodleně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku, dokud nebude třída vydezinfikována a řádně vyvětrána. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku.

9) Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat po skupinách v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ve škole řádně ruce a učitel mu je v jídelně vydezinfikuje.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Po každé skupině proběhne dezinfekce stolů.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že společně všechno zvládneme! Iva Koktavá

Vnitřní řád školní jídelny

Směrnice nabývá platnosti dne : 1.9.2020

Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2020

Tento Vnitřní řád školní jídelny je v souladu s :

1. Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

2. Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

3. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

4. Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

5. Zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon,

6. Zákonem číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

7. Zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

1.1. Školní stravování žákům škol,

1.2. Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,

3. Provozní doba ve školní jídelně

3.1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:00 do 14:30.

3.2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a

během uzavírky MŠ. Mimořádně lze uzavřít provoz ve dnech mimořádného volna pro žáky.

3.3. Výdej stravy je stanoven ve dnech stravování od 9:00 do 14:30.

4. Způsob přihlašování a odhlašování obědů

1.Stravné se hradí do 20. dne v měsíci. ZŠ platí obědy měsíc předem. Přeplatky se odečítají dva měsíce zpětně. Obědy se odhlašují den předem do 14. hodiny osobně nebo telefonicky na čísle 384 787 128 ve ŠJ u paní Dagmar Lipkové. V případě onemocnění strávníka mají zákonní zástupci právo první den oběd odebrat do 12. hodiny. Pokud není oběd odhlášen, počítá se jako odebraný.

5. Možnosti placení stravného jsou:

a) hotově u vedoucí ŠJ

6. Úplata za stravování

6.1. Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve

škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může

stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve

škole a žák (zákonný zástupce) stravu odebrat nemůže.

6.2. Sazby stravného:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku , kdy dosáhnou věku podle kategorií.

Do 6 let věku:

Svačina dopolední: 8,- Kč

Oběd : 18,- Kč

Svačina odpolední: 8,- Kč

Celodenní stravování: 34,-Kč

Polodenní stravování: 26,- Kč

7 – 10 let věku

Svačina dopolední: 8,- Kč

Oběd : 24,- Kč

Svačina odpolední: 8,- Kč

Celodenní stravování: 40,-Kč

Polodenní stravování: 32,- Kč

ZŠ 7 – 10 let věku

Oběd : 24,- Kč

11 – 14 let věku

Oběd : 27,- Kč

zaměstnanci vlastní organizace 29,-Kč,

8. Pokyny pro strávníky

8.1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se

zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.

8.2. Dohled nad nezletilými žáky zajišťuje kuchařka u výdejního okénka a vychovatelka ŠD, učitelka MŠ.

8.3. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny

vedoucí školní jídelny a pověřených osob vykonávajících dohled.

8.4. Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle ad.).

8.5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému

zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.

8.6. Za škodu ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada.

8.7. Jídelní lístek je k dispozici ve vestibulu školní jídelny a na webových stránkách. Změna

jídelníčku je vyhrazena; vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce

potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

8.8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu

školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné podat osobně, poštou,

či telefonicky.

8.9. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel.

8.11. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve vestibulu školní jídelny, zákonní zástupci pak na schůzkách před zahájením stravování.

V Majdaleně 28.8.2020 Mgr. Iva Koktavá

ředitelka školy