Naše škola je zapojena do projektu Majdalena dětem III. , registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0019422.

V rámci tohoto projektu škola realizuje projektové dny pro žáky ve škole i mimo ni, podporuje IT vzdělávání a mnohé další projekty.

ZŠ v Majdaleně má možnost přijmout ukrajinské děti k základnímu vzdělávání od 1. do 5. třídy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo manuál ke vzdělávání dětí z válkou zasažené Ukrajiny. Pedagogové mají za úkol vytvořit příznivé klima ke vzdělávání, a relevantně s dětmi hovořit o současném dění. Novým žákům pomoci překonávat jazykovou bariéru a pomoci jim navázat přátelské vztahy s českými žáky. Celá příručka v příloze.

 

 

 

Naše škola je již od začátku výzvy MŠMT zapojena do národního plánu doučování, které je zamýšleno hlavně na dopady pandemie Covid- 19 a vyrovnávání rozdílů ve znalostech žáků (viz následující text). Doučování je financováno Evropskou unii - Next Generation EU.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Ve středu 2.3.2022 se v naší škole uskuteční tematické odpoledne a Den otevřených dveří nejenom pro rodiče budoucích prvňáčků. Téma je: "Připravenost prvňáčků do školy a školní příprava"

V rámci odpoledne bude možná prohlídka školy a jejího vybavení.

Proč do naší školy:

- individuální přístup

- náborový příspěvek 2000 Kč pro rodiče každého nového žáka

- nízké náklady pro rodiče na školní potřeby (žáci mají učebnice, sešity a základní výtvarné potřeby, jako jsou čtvrtky, barevné papíry a další pomůcky zdarma)

-  digitální vybavenost: každý žák má pro výuku informatiky, a její prvky v jiných hodinách, svůj vlastní notebook či tablet

- účast na základních projektech jako je: Mléko a ovoce do škol

- účast v dalších odborných projektech  hrazených z dotací EU, které se uskutečňují ve škole i mimo ni - exkurze

- kurz plavání

- doučování nebo individuální příprava k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium

- úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem - včasné odhalení nadání žáka či speciálních vzdělávacích potřeb

- využití okolní přírody k volnočasovým aktivitám

- školní knihovna - knihy vhodné pro děti a mládež k půjčení domů, podpora čtenářské gramotnosti, beseda se spisovatelem

- oslavy svátků a významných dní - maškarní, Dětský den, zahradní slavnost na konci školního roku, Mikuláš,  vánoční besídka a další

- možnost vzniku zájmových kroužků, vždy dle zájmu dětí

 

Přijďte se k nám podívat, dotazy rádi zodpovíme.

Pozvánka v příloze tohoto článku, přijít podívat se do může kdokoliv!