PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MŠ MAJDALENA

1) Docházka do MŠ

 • bude obnovena od 25.5.2020

2) Denní provoz

 • od 6:00 do 15:30

3) Omlouvání dětí

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do MŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do MŠ, omlouvejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učitelce MŠ buď předchozí den nebo při náhlé absenci na t.č. 776 025 113 nebo 384 787 128.

4) Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakryjte si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

5) Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizujte velké shromažďování osob před školou;
 • Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

6) Vstup a odchod z budovy školy

 • Ranní příchod do budovy: Zvoňte. U vchodu použijte dezinfekci na ruce, která tam bude k dispozici. Paní učitelka Vám a dětem změří teplotu. Příchod do MŠ bude umožněn pouze do 8:00. Potom začíná vyučování.
 • Pro odpolední vyzvedávání dítěte použijte zvonku u hlavního vchodu. U vchodu použijte dezinfekci na ruce, která tam bude k dispozici.
 • Zákonní zástupci nemají přístup do třídy a školní jídelny MŠ.

7) Rouška

 • Každé dítě bude vybaveno alespoň 1 podepsanou rouškou (štítem), pokud by se objevily příznaky COVID-19 jsme povinni s dětmi ji použít. Rouška bude připravena a zabalena v igelitovém sáčku a umístěna v šatně v poličce dítěte.

8) V prostorách mateřské školy

 • Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školy.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku budeme využívat pouze zahradu školy.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně, popř. dle potřeby.
 • Rukavice budeme používat např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • MŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech dětí.
 • Čištění zubů před spaním bude zatím zrušeno.
 • Pitný režim bude probíhat pouze u jídla, proto by mělo mít každé dítě svojí podepsanou láhev s pitím.

9) Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a neprodleně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření ihned informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, štítu, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

10) Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

11) Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. b) při protinádorové léčbě,
  2. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

12) Dítě patřící do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

13) Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do MŠ:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení si můžete stáhnout pod tímto článkem nebo bude k dispozici přímo v MŠ.

Další přílohou tohoto článku jsou obecné pokyny k ochraně zdraví v MŠ z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že společně všechno zvládneme! Iva Koktavá