Docházka do ZŠ

 • bude  od 1.9.2020

Denní provoz

 • 6:30 –do 15:30 (ŠD)

Omlouvání dětí

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do ZŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do ZŠ, omlouvejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učiteli/ce ZŠ buď předchozí den nebo při náhlé absenci na t.č.

 • Mgr. Iva Koktavá – 773 782 506
 • Mgr. Jan Koktavý – 603 767 803
 • Mgr. Renata Kočí – 725 040 342

6:30 – 7:55 – děti přichází do školy. U vchodu jim učitelka dezinfikuje ruce a změří teplotu.

Poté jdou žáci do šatny a odtud do třídy, kde se připraví na vyučování. Vyučování   začíná v 8:00 a probíhá podle rozvrhu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.

Žáci a pedagogičtí pracovníci školy roušky ve třídách nosit nemusí.  

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně, minimálně jednou denně, popř. dle potřeby. Vypínače, kliky zvonky… budou dezinfikovány průběžně.

— ZŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Po dobu rekonstrukce školy bude výuka probíhat v KD Majdalena. Aktivity jiných subjektů v KD jsou organizovány tak aby nedošlo ke kontaktu účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty se žáky a zaměstnanci školy. Každé ráno v 6:00 budou prostory KD řádně vyvětrány, uklizeny a vydezinfikovány.

 • Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech dětí.
 • Po každém použití toalety si žák umyje mýdlem a vodou ruce a učitel mu je vydezinfikuje.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19  umístíme jej do samostatné místnosti, dostane roušku a neprodleně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku, dokud nebude třída vydezinfikována a řádně vyvětrána. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku.

9) Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat po skupinách v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ve škole řádně ruce a učitel mu je v jídelně vydezinfikuje.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Po každé skupině proběhne dezinfekce stolů.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že společně všechno zvládneme! Iva Koktavá