PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŠ MAJDALENA

1) Docházka do ZŠ

 • bude obnovena od 25.5.2020

2) Denní provoz

 • 7:30 –do 15:30 – 1. a 2. třída
 • 7:45 -  do 15:30 – 3.,4. a 5. třída

3) Omlouvání dětí

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do ZŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do ZŠ, omlouvejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učiteli/ce ZŠ buď předchozí den nebo při náhlé absenci na t.č.

 • ZŠ - 384 787 128 nebo  Mgr. Iva Koktavá – 773 782 506
 • Mgr. Jan Koktavý – 603 767 803
 • Mgr. Renata Kočí – 725 040 342

4) Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakryjte si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

5) Příchod ke škole a pohyb před školou. Vstup a odchod z budovy školy

 • Minimalizujte velké shromažďování osob před školou;
 • Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

7:30 – 7:45 – do školy přichází I. skupina (1. a 2. třída.) U vchodu jim učitelka dezinfikuje ruce a změří teplotu.

Poté jdou žáci – stále s rouškou – do šatny a odtud do třídy, kde se připraví na vyučování, sundají roušku, vloží ji do svého označeného sáčku a vyčkají příchodu učitelky. Vyučování pro I. skupinu začíná v 7:45. Vyučování I. skupiny končí ve 11:15. Pak jdou děti na oběd a do družiny. Provoz družiny je ukončen v 15:30.

 

7:45 – 8:00– do školy přichází II. skupina (3.,4. a 5. třída.) U vchodu jim učitel dezinfikuje ruce a změří teplotu.

Poté jdou žáci – stále s rouškou – do šatny a odtud do třídy, kde se připraví na vyučování, sundají roušku, vloží ji do svého označeného sáčku a vyčkají příchodu učitele. Vyučování pro II. skupinu začíná v 8:00. Vyučování II. skupiny končí ve 11:35. Pak jdou děti na oběd a do družiny. Provoz družiny je ukončen v 15:30.

 

Rodiče a doprovod žáka mají vstup do školy zakázán.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Družina obou skupin probíhá odděleně.

 

6) Rouška

Roušku budou žáci používat při cestě do školy, na cestě do školní jídelny a ve společných prostorách školy ( chodby, sociální zařízení, šatna).

Každé dítě bude vybaveno alespoň 2 rouškami (štítem), pokud by se objevily příznaky COVID-19 jsme povinni ji s dětmi použít. Roušky budou připraveny a zabaleny v podepsaných igelitových sáčcích a umístěny v tašce žáka.

 

7) V prostorách základní školy

— Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školy.

— Žáci a pedagogičtí pracovníci školy roušky ve třídách nosit nemusí.  Žáci sedí sami v lavici.

— Pro pobyt venku budeme využívat školní hřiště, louku a les.

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně, minimálně jednou denně, popř. dle potřeby. Vypínače, kliky zvonky… budou dezinfikovány průběžně.

— ZŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 • Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech dětí.
 • Po každém použití toalety si žák umyje mýdlem a vodou ruce a učitel mu je vydezinfikuje.

8) Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a neprodleně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření ihned informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, štítu, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

9) Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat po skupinách v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ve škole řádně ruce a učitel mu je v jídelně vydezinfikuje.
 • U stolu sedí maximálně dva žáci s patřičnými rozestupy.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku.
 • Po každé skupině proběhne dezinfekce stolů.

10) Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  2. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

11) Žák patřící do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka v základní škole s tímto vědomím.

12) Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do ZŠ:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do základní školy umožněn.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že společně všechno zvládneme! Iva Koktavá