PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŠ MAJDALENA

 

1) Docházka do ZŠ bude obnovena od 25.5.2020

 

2) Denní provoz bude od 7:30 –do 15:30 – 1. a 2. třída

                                               7:45 -  do 15:30 – 3.,4. a 5. třída

 

3) Omlouvání dětí

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do ZŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do ZŠ, omlouvejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učiteli/ce ZŠ buď předchozí den nebo při náhlé absenci na t.č.

ZŠ - 384 787 128 nebo  Mgr. Iva Koktavá – 773 782 506

Mgr. Jan Koktavý – 603 767 803

Mgr. Renata Kočí – 725 040 342

 

4) Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakryjte si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

5) Příchod ke škole a pohyb před školou. Vstup a odchod z budovy školy

— Minimalizujte velké shromažďování osob před školou;

— Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

7:30 – 7:45 – do školy přichází I. skupina (1. a 2. třída.) U vchodu jim učitelka dezinfikuje ruce a změří teplotu.

Poté jdou žáci – stále s rouškou – do šatny a odtud do třídy, kde se připraví na vyučování, sundají roušku, vloží ji do svého označeného sáčku a vyčkají příchodu učitelky. Vyučování pro I. skupinu začíná v 7:45. Vyučování I. skupiny končí ve 11:15. Pak jdou děti na oběd a do družiny. Provoz družiny je ukončen v 15:30.

 

7:45 – 8:00– do školy přichází II. skupina (3.,4. a 5. třída.) U vchodu jim učitel dezinfikuje ruce a změří teplotu.

Poté jdou žáci – stále s rouškou – do šatny a odtud do třídy, kde se připraví na vyučování, sundají roušku, vloží ji do svého označeného sáčku a vyčkají příchodu učitele. Vyučování pro II. skupinu začíná v 8:00. Vyučování II. skupiny končí ve 11:35. Pak jdou děti na oběd a do družiny. Provoz družiny je ukončen v 15:30.

 

Rodiče a doprovod žáka mají vstup do školy zakázán.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Družina obou skupin probíhá odděleně.

 

6) Rouška

Roušku budou žáci používat při cestě do školy, na cestě do školní jídelny a ve společných prostorách školy ( chodby, sociální zařízení, šatna).

Každé dítě bude vybaveno alespoň 2 rouškami (štítem), pokud by se objevily příznaky COVID-19 jsme povinni ji s dětmi použít. Roušky budou připraveny a zabaleny v podepsaných igelitových sáčcích a umístěny v tašce žáka.

 

7) V prostorách základní školy

— Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školy.

— Žáci a pedagogičtí pracovníci školy roušky ve třídách nosit nemusí.  Žáci sedí sami v lavici.

— Pro pobyt venku budeme využívat školní hřiště, louku a les.

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně, minimálně jednou denně, popř. dle potřeby. Vypínače, kliky zvonky… budou dezinfikovány průběžně.

— ZŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 • Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech dětí.
 • Po každém použití toalety si žák umyje mýdlem a vodou ruce a učitel mu je vydezinfikuje.

8) Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a neprodleně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření ihned informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, štítu, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

9) Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat po skupinách v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ve škole řádně ruce a učitel mu je v jídelně vydezinfikuje.
 • U stolu sedí maximálně dva žáci s patřičnými rozestupy.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku.
 • Po každé skupině proběhne dezinfekce stolů.

10) Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. b) při protinádorové léčbě,
  2. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

11) Žák patřící do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka v základní škole s tímto vědomím.

12) Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do ZŠ:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do základní školy umožněn.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že společně všechno zvládneme! Iva Koktavá

Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do MŠ

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

 

Přihlášku a evidenční list pro zápis do MŠ Majdalena si můžete stáhnout zde nad tímto článkem. 

Přihlášku a evidenční list (2 strany), je nutné vyplnit, nechat potvrdit lékařem a vhodit do poštovní schránky na ZŠ Majdalena nejpozději do 16.5.2020.

Pouze v nejnutnějších případech! Jen ten, kdo by neměl možnost si přihlášku vytisknout, může se bez dítěte dostavit 5.5.2020 od 14:00 do 15:30 hodin do MŠ Majdalena, kde mu vedoucí učitelka MŠ Ilona Hešíková předá přihlašovací dokumenty.

Další informace na telefonních číslech:

Ředitelka ZŠ a MŠ Majdalena Iva Koktavá: 773 782 506

Vedoucí učitelka MŠ Majdalena Ilona Hešíková: 776 025 113

 

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MŠ MAJDALENA

 

1) Docházka do MŠ bude obnovena od 25.5.2020

 

2) Denní provoz bude od 6:00 –do 15:30

 

3) Omlouvání dětí

V aktuální situaci je více než důležité a nutné důsledně omlouvat své dítě při absenci docházky do MŠ. Při onemocnění nebo při jiných důvodech, kdy dítě nemůže přijít do MŠ, omlouvejte první den nepřítomnosti hned ráno. Sdělte důvod a délku nepřítomnosti dítěte učitelce MŠ buď předchozí den nebo při náhlé absenci na t.č. 776 025 113 nebo 384 787 128.

 

4) Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakryjte si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

5) Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizujte velké shromažďování osob před školou;

— Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

6) Vstup a odchod z budovy školy

 • Ranní příchod do budovy: Zvoňte. U vchodu použijte dezinfekci na ruce, která tam bude k dispozici. Paní učitelka Vám a dětem změří teplotu. Příchod do MŠ bude umožněn pouze do 8:00. Potom začíná vyučování.
 • Pro odpolední vyzvedávání dítěte použijte zvonku u hlavního vchodu. U vchodu použijte dezinfekci na ruce, která tam bude k dispozici.
 • Zákonní zástupci nemají přístup do třídy a školní jídelny MŠ.

 

7) Rouška

 • Každé dítě bude vybaveno alespoň 1 podepsanou rouškou (štítem), pokud by se objevily příznaky COVID-19 jsme povinni s dětmi ji použít. Rouška bude připravena a zabalena v igelitovém sáčku a umístěna v šatně v poličce dítěte.

 

8) V prostorách mateřské školy

— Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školy.

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Pro pobyt venku budeme využívat pouze zahradu školy.

— Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně, popř. dle potřeby.

— Rukavice budeme používat např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

— MŠ je dostatečně vybavena dezinfekcí a ochrannými prostředky.

— Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 • Budeme dbát na zvýšené, pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem u všech dětí.
 • Čištění zubů před spaním bude zatím zrušeno.
 • Pitný režim bude probíhat pouze u jídla, proto by mělo mít každé dítě svojí podepsanou láhev s pitím.

9) Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a neprodleně budeme kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření ihned informujeme spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, štítu, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

10) Školní stravování

 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

11) Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. b) při protinádorové léčbě,
  2. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

12) Dítě patřící do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

13) Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do MŠ:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení si můžete stáhnout pod tímto článkem nebo bude k dispozici přímo v MŠ.

Další přílohou tohoto článku jsou obecné pokyny k ochraně zdraví v MŠ z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že společně všechno zvládneme! Iva Koktavá

                         

Zápis do 1. ročníku Základní školy Majdalena se vzhledem k nařízení vlády neuskuteční formou kontaktního setkání. Rodiče si pouze vyplní dva dotazníky -ke stažení u tohoto článku, které odevzdají do poštovní schránky v ZŠ Majdalena. Žáci budou přijati a Rozhodnutí o přijetí jim bude doručeno poštou nebo osobně do poštovní schránky. Další informace u ředitelky školy: Iva Koktavá 384 787 117, 773 782 506